Skip to main content

Maharashtra Rajya Mahakavi Kalidas Sanskrit Sadhana Puraskar 2012

Lalita Shastri Arvikar Prachin Sanskrit Pandit Puraskar

Shraddha Telang and Shriniwas Pujari Sanskrit Shikshak Puraskar

Harekrishna Shahtapathi Sanskrit Pandit Puraskar

Shantaram Bhanose Vedmoorti

Uma Vaidya and Shivdas Jadhav Sanskrit Pradhaypak Purskar

Ajit Kumar and S.B.Chanekar Sanskrit Karyakarta Puraskar

Note: Rs.25,000 and a citation to be given to the awardees

Comments